Vodenje matičnih dejstev in spremembe osebnega statusa državljanov Republike Slovenije v matičnem registru

Zaradi zakonske obveze vodenja osebnega statusa državljanov Republike Slovenije so državljani, ki živijo v tujini dolžni neposredno ali preko pristojnega DKP Republike Slovenije ažurno obveščati pristojne organe v Republiki Sloveniji o vseh spremembah osebnih stanj, izvršenih v tujini (npr: sklenitev zakonske zveze, razveza, rojstvo otroka, smrt družinskega člana…itd).

Vpis dejstev, ki so se državljanom Republike Slovenije dogodila v tujini
Matična dejstva, nastala v tujini se v Republiki Sloveniji vpišejo v matični register na     podlagi izpiska (javne listine) tujega organa. Izpisek mora biti overjen in preveden v       slovenski jezik, tuje sodne odločbe pa mora potrditi tudi sodišče v Republiki Sloveniji.

Osebno ime
Državljan Republike Slovenije lahko veljavno spremeni osebno ime le v RS, v skladu z zakonom, ki v Republiki Sloveniji ureja to področje.  Če državljan spremeni osebno ime v državi, katere državljanstvo ima poleg slovenskega, se ta sprememba v Republiki Sloveniji ne upošteva in jo v RS ni mogoče vpisati v uradne evidence, kar pomeni, da osebni dokumenti, izdani v Republiki Sloveniji ne bodo glasili na to osebno ime.

V primeru, ko državljan RS spremeni priimek s sklenitvijo zakonske zveze, mora biti iz izpiska tujega organa razviden nov priimek, ki ga državljan uporablja. Če je priimek sestavljen iz več kot dveh besed pa mora podati tudi izjavo o izbiri priimka za pravni promet. Na ta priimek mu bodo, na njegovo zahtevo izdani tudi osebni dokumenti v RS.    

 

Vodenje podatkov o prebivališču v Registru stalnega prebivalstva

MNZ RS in drugi pristojni organi vodijo register stalnega prebivalstva zaradi zagotovitve pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva. Podatki za vodenje te evidence se zbirajo neposredno od posameznika na katerega se podatki nanašajo ali iz že obstoječih zbirk podatkov in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo pristojni organi.

Na podlagi Zakona o prijavi prebivališča je dolžnost posameznika, da prijavi stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja, odjavi stalno prebivališče, če se za stalno odseli z območja Republike Slovenije, prijavi začasni odhod z območja Republike Slovenije, ki traja več kot tri mesece. Posameznike mlajše od 18. let ter posameznike, ki niso poslovni sposobni, morajo prijaviti oziroma odjaviti starši ali skrbniki, oziroma tisti pri katerih stalno prebiva.

Spremembo naslova stanovanja v tujini državljani RS lahko prijavijo na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini ali na upravni enoti v domovini, na predpisanem obrazcu, ki ga pridobijo pri uradni osebi ali na Državnem portalu Republike Slovenije - elektronski naslov: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/.

Dosledno sporočanje spremembe prebivališča je izrednega pomena za ažurno vodenje registra stalnega prebivalstva v katerem se vodi tudi evidenca volilne pravice.

Na podlagi Zakona o evidenci volilne pravice se v evidenco volilne pravice vpiše vsakega državljana RS, ki je dopolnil 18. let starosti in mu ni bila odvzeta volilna pravica.

Državljana RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in še ni vpisan v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se vpiše v evidenco volilne pravice na podlagi njegove zahteve ali po uradni dolžnosti upravnega organa, če razpolaga s podatki, ki so potrebni za vpis v evidenco volilne pravice, ti podatki so: ime, priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, podatki o zadnjem stalnem prebivališču državljana ali enega od staršev v Republiki Sloveniji.

MNZ si prizadeva, da se za vse državljane RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, vzpostavi ažurna evidenca volilne pravice, za to pa potrebuje popoln naslov stalnega prebivališča, poštno številko ter naslov za uresničevanje volilne pravice, ki je zadnji stalni naslov državljana v Republiki Sloveniji. Če državljan RS tega ni imel se določi naslov zadnjega stalnega prebivališča matere ali očeta. Če tudi tega naslova ni, državljan RS sam izjavi v kateri volilni enoti in volilnem okraju v Republiki Sloveniji bo uresničeval volilno pravico.

Interes MNZ RS, MZZ RS in upravnih enot v Republiki Sloveniji je, da se vzpostavi točna in popolna evidenca, zato poziva državljane RS, da se čim prej oglasijo na najbližjem predstavništvu RS, da skladno z določbami Zakona o prijavi prebivališča sporočijo morebitno spremembo naslova stalnega prebivališča kakor tudi podatke o naslovu za uresničevanje volilne pravice.

 

(Obvestilo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ RS) državljanom RS v tujini)