PREČIŠĆENI TEKST

 

STATUT

 

UDRUŽENJA SLOVENACA REPUBLIKE SRPSKE „TRIGLAV“ BANJA LUKA

 

Na osnovu  člana 16. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj:  52/01)  i člana 21  Statuta Udruženja Slovenaca Republike Srpske, Banja Luka, Skupština Udruženja Slovenaca Republike Srpske, Banja Luka, na zasjedanjima održanim dana 4.2.2023. godine, donijela je

STATUT UDRUŽENJA SLOVENACA REPUBLIKE SRPSKE „TRIGLAV“

 

I. OPŠTE  ODREDBE

Član 1.

Udruženje Slovenaca Republike Srpske „Triglav“ (u daljem tekstu Udruženje), je vanstranačko, otvoreno i dobrovoljno udruženje građana u kojem se organizuju građani slovenačkog porijekla i drugi pod uslovima propisanim ovim Statutom, a radi ostvarivanja ličnih i zajedničkih interesa i izražavanja svojih nacionalnih prava, kultumih, humanitamih kao i drugih potreba i interesa u skladu sa pozitivno pravnim propisima Bosne i Hercegovine-Republike Srpske i ovim Statutom.

Udruženje ostvaruje neposrednu saradnju sa nadležnim državnim i drugim zainteresiranim organima i organizacijama Republike Srpske-Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije.

Član 2.

Udruženje se može učlaniti u odgovarajuće međunarodno udruženje na temelju odluke Izvršnog odbora koja podliježe odobrenju Skupštine Udruženja.

Udruživanje u međunarodnu asocijaciju se prijavljuje nadležnom sudu.

Član 3.

Udruženje ima status pravnog lica.

Član 4.

Naziv Udruženja je: UDRUŽENJE SLOVENACA REPUBLIKE SRPSKE „TRIGLAV“, Banja Luka.

Naziv na slovenačkom jeziku je: DRUŠTVO SLOVENCEV REPUBLIKE SRBSKE „TRIGLAV“, Banja Luka.

Član 5.

Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci, Ulica Omladinska 89.

Član 6.

Udruženje djeluje na području Republike Srpske-Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim propisima.

Član 7.

Udruženje ima svoj pečat sa upisanim nazivima na slovenačkom i srpskom jeziku, na jednom od pisama u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, koji čuva Predsjednik Udruženja ili lice koje ovlasti.

Član 8.

Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem njegovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (srodne privredne djelatnosti) neposredno, bez obaveze formiranja posebnog pravnog lica.

Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem njegovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (nesrodne privredne djelatnosti) preko posebno formiranog pravnog lica.

Odluku o osnivanju pravnog lica iz prethodnog stava ovoga člana donosi Izvršni odbor Udruženja, a o istoj mora biti obavještena Skupština Udruženja, na prvom narednom zasjedanju.

Sticanje dobiti (privredna aktivnost) iz stava 1 i 2 ovoga člana  može biti samo osnov za ostvarivanje sredstava potrebnih za nesmetan rad Udruženja, a ne može biti samo za sebe cilj rada Udruženja.

II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

Član 9.

Sredstva za ostvarivanje ciljeva Udruženja obezbjeđuju se:

(a) finansiranjem iz budžetskih sredstava Vlade Republike Slovenije;

(b) finansiranjem iz budžetskih sredstava: Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, grada Banje Luke i drugih jedinica lokalne samouprave;

(c) realizacijom projekata finansiranih iz međunarodnih i inostranih programa i fondova;

(d) članarinom članova Udruženja;

(e) doprinosom fizičkih i pravnih lica;

(f) obavljenjem privredne djelatnosti u skladu sa članom 8 ovoga Statuta i drugih zakona i propisa;

(g) iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 10.

Udruženje slobodno raspolaže svojim finansijskim sredstvima.

O sredstvima Udruženja vodi se evidencija u skladu sa Zakonom. 

Sredstva Udruženja koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI  ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 11.

Član Udruženja može biti svako  lice koje se izjašnjava kao Slovenac, ili potomak Slovenca, koji ispunjavanjem pristupnice izjavi, da prihvata Statut, Program i opredjeljenja Udruženja.

Članovi Udruženja pod istim uslovima mogu biti i članovi uže porodice (bračni drug i djeca) članova Udruženja iz prethodnog stava.

Slovenačko porijeklo se dokazuje odgovarajućim dokumentima (rodni, krsni list ili drugo) i/ili izjavom budućeg člana datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Član Udruženja može biti i svako drugo lice, koje ne ispunjava uslove iz stava 1. i 2. ovoga člana, a koje svojim javnim radom, djelovanjem i opredjeljenjima izražava podršku programu Udruženja i time podstiče afirmaciju slovenačkog entiteta u Republici Srpskoj- Bosni i Hercegovini, a na osnovu odluke Izvršnog odbora Udruženja i koje ispunjavanjem pristupnice izjavi da prihvata Statut, Program i opredjeljenja Udruženja.

Za lica iz prethodnog stava Izvršni  odbor može odrediti period koji ne može biti duži od 2(dvije) godine u kojem će imati svojstvo kandidata za punopravnog člana Udruženja.

Obaveza svakog člana Udruženja je da plaća članarinu u visini kako je to odredio svojom odlukom Izvršni odbor Udruženja.

Član 12.

Članovi Udruženja učestvuju u radu Udruženja, daju prijedloge, podnose inicijative, učestvuju u radu organa Udruženja, imaju pravo da biraju i da budu birani u organe Udruženja.

Svaki član Udruženja ima pravo da bude informisan o radu Udruženja i o svakoj drugoj aktivnosti.

Član 13.

Članu Udruženja prestaje to svojstvo: istupom iz Udruženja, neplaćanjem članarine, prestankom rada Udruženja, kao i iz drugih razloga, o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

 

IV. ORGANI UDRUŽENJA

Član 14.

Organi Udruženja su:

(a) Skupština Udruženja;

(b) Izvršni odbor;

(c) Nadzomi odbor.

Član 15.

Pored redovnih organa Izvršni odbor može prema ukazanoj potrebi organizirati odbore, komisije i druga tijela, kojima se povjerava izvršavanje određenih zadataka.

Član 16.

Skupština je najviši organ Udruženja, a sačinjavaju je svi punoljetni članovi Udruženja.

 

Član 17.

Skupština može početi sa radom, ako su o sjednici članovi obavješteni putem jednog od dnevnih listova koje se izdaju u Banjoj Luci i elektronskog medija koji svojim signalom pokriva najmanje područje Grada Banja Luke, te ako pristupi najmanje trostruko više članova nego što ih broji Izvršni odbor.

Smatra se da je član Udruženja prisutan i kada je prisutan njegov punomoćnik, koji je takođe član i ima uredno potpisanu punomoć na formularu koji izdaje Izvršni odbor.

Član Udruženja ne može biti punomoćnik za više od pet drugih članova.

Član 18.

Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom u tri godine.

Vanredno zasjedanje Skupštine se mora sazvati na prijedlog Izvršnog odbora ili na prijedlog najmanje 30 (trideset) članova Udruženja.

Izboma Skupština održava se svake treće godine.

Član 19.

Skupština odlučuje o svim bitnim pitanjima od interesa za rad Udruženja, a naročito:

• donosi Statut i Program Udruženja;

• bira predsjednika i podpredsjednika Udruženja,

• bira predsjedavajućeg Skupštine;

• bira članove Izvršnog odbora Udruženja;

• bira predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruženja;

• usvaja programe, planove i izvještaje Izvršnog odbora o ukupnim aktivnostima;

• razmatra i usvaja finansijske izvještaje o prihodima i rashodima Udruženja;

• odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta na prijedlog Izvršnog odbora ili na prijedlog najmanje 30 članova Udruženja;

• odlučuje o pripajanju ili spajanju Udruženja sa drugim organizacijama;

• odlučuje o prestanku rada Udruženja;

• odlučuje o zadnjem stepenu povodom žalbi na pojedinačne odluke Izvršnog odbora;

• odlučuje o svim drugim pitanjima, koja se iznose pred Skupštinu.

Članovi svih organa biraju se na tri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sve odluke donose se aklamacijom, a izbori se sprovode javnim glasanjem.

Prijedlog kandidata za predsjednika i podpredsjednika Udruženja,  predsjedavajućeg Skupštine, za članove Izvršnog odbora Udruženja,  te za predsjednika i članove Nadzornog odbora podnosi Izvršni odbor na osnovu provedenih konsultacija. 

Svaki prisutni član može, pod istim uslovima, podnijeti dopunski prijedlog.

Član 20.

Izvršni odbor sačinjava jedanaest članova i to predsjednik i podpredsjednik Udruženja po položaju, te devet izabranih članova.

Predsjednik Udruženja je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor bira svoga sekretara i blagajnika, na period određen ugovorom o angažovanju lica na navedenim poslovima.

Poslove sekretara i blagajnika može obavljati jedna osoba, koja nije član Izvršnog odbora, a ne mora biti član Udruženja.

Na prijedlog Predsjednika Udruženja član Izvršnog odbora može biti razrješen i prije isteka mandata ukoliko duže vremena ne dolazi na sastanke ili ne izvršava preuzete obaveze, a na njegovo mjesto do isteka mandata izabrati drugog člana Udruženja.

Odluku iz prethodnog člana Izvršni odbor donosi dvotrećinskom većinom. 

Član 21.

Izvršni odbor zasjeda najmanje jednom mjesečno.

Na sjednici Izvršnog odbora, na kojoj prisustvuje i sekretar, vodi se zapisnik, kojeg potpisuju predsjednik i zapisničar.

Izvršni odbor može donositi odluke, kada je sjednici prisutno više od pola njegovih članova, a donosi ih većinom glasova prisutnih, ako nije ovim Statutom drugačije određeno.

Na sjednicama Izvršnog odbora mogu biti prisutni i članovi Nadzornog odbora te drugih odbora Udruženja, ali bez prava glasa.

Član 22.

Izvršni odbor Udruženja obavlja sve poslove, koji su usmjereni na realizaciju ciljeva i zadataka Udruženja, a posebno:

• izvršava i realizuje zaključke i odluke Skupštine;

• podnosi Skupštini prijedloge odluka;

• donosi program i plan Udruženja i finansijske izvještaje o prihodima i rashodima Udruženja, koje podnosi Skupštini na usvajanje;

• usvaja budžet i završni račun Udruženja;

• prihvata programske i finansijske izvještaje odbora;

• samostalno donosi odluke o pomoći nezbrinutim licima, o čemu obavještava Skupštinu;

• daje prijedloge za članstvo u Udruženje i donosi u prvom stepenu pojedinačne odluke;

• izvršava sve ostale poslove, koji spadaju u redovne aktivnosti Udruženja.

Član 23.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, koji ne mogu biti članovi drugih organa, a od kojih je jedan predsjednik.

Član 24.

Nadzorni odbor ima pravo, dužnost i odgovornost da provjerava pravilnost provodenja zakonskih propisa, odredaba Statuta i drugih akata Udruženja, ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženja i prava i dužnosti članova Udruženja, da vrši pregled materijalno-finansijskog poslovanja i ispravnosti finansijskih dokumenata. Nadzorni odbor je dužan da upozori organ, odnosno lica, koja su učinila određene greške i nepravilnosti u radu i da traži da se one otklone, pružajući pri tome odgovarajuću pomoć i prijedloge za njihovo otklanjanje. Ako se nepravilnosti ne otklone u određenom roku, Nadzomi odbor je dužan o tome obavijestiti u pismenoj formi Izvršni odbor. Nadzomi odbor podnosi Skupštini izvještaj o radu.

Član 25.

U okviru Udruženja djeluje pet odbora:

(a) odbor za kulturne djelatnosti;

(b) odbor za obrazovanje i sport;

(c) odbor humanitarne i socijalne poslove;

(d) odbor za opšte i pravne poslove;

(e) odbor za odnose sa javnošću i marketinšku djelatnost.

Svaki odbor se sastoji od predsjednika i minimalno dva člana.

Članove odbora  bira i razrješava Izvršni odbor na prijedlog predsjednika odbora.

Odbori su dužni jednom godišnje ili na zahtjev Izvršnog odbora podnijeti izvještaj o svome radu.

V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 26.

Predsjednik Udruženja zastupa i predstavlja Udruženje u svim odnosima sa trećim, fizičkim i pravnim licima, te drugim organima, organizacijama i ustanovama uz prethodnu saglasnost Izvršnog odbora.

Član 27.

Predsjednik Udruženja saziva Izvršni odbor, rukovodi sjednicama Izvršnog odbora,  učestvuje u radu, te predlaže Izvršnom odboru donošenje odluka. Predsjednik Udruženja potpisuje sva akta i pisma, koja se donose u radu Izvršnog odbora.

 U slučaju spriječenosti predsjednika ili po njegovom ovlašćenju njega zamjenjuje podpredsjednik Udruženja.

Izvršni odbor može posebnom punomoći ovlastiti treće lice da zastupa Udruženje pred sudovima i drugim organima.

 

VI. PROGRAMSKI CILJEVI UDRUŽENJA

Član 28.

Udruženje je vanstranačko, otvoreno, slobodno i dobrovoljno udruženje građana, osnovano radi ostvarivanja ličnih i zajedničkih interesa članova Udruženja, čiji su ciljevi:

 zaštita statusnih prava Slovenaca u Republici Srpskoj, kao građana Republike Srpske – Bosne i Hercegovine, slovenačkog porijekla;

 očuvanje i jačanje nacionalnog identiteta Slovenaca u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini;

 očuvanje i učenje slovenskoga jezika;

 očuvanje i jačanje slovenske kulturne baštine;

 razvoj slovenske kulturne i prosvjetne djelatnosti u obliku organizacije koncerata, izložbi, predstava, književnih predstavljanja, te bibliotečke, informacione i izdavačke djelatnosti i drugih vidova aktivnosti;

 saradnja sa državnim, entitetskim i lokalnim vlastima, te organizacijama i institucijama sa ciljem ostvarivanja ciljeva Udruženja;

 očuvanje i razvoj dobrih i prijateljskih odnosa sa konstitutivnim narodima i nacionalnim manjinama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini;

 pružanje materijalne, humanitarne i druge vrste pomoći ugroženim članovima Udruženja i članovima njihovih porodica; 

 ublažavanje odnosno uklanjanje posljedica izazvanih ratom, elementarnim i drugim nepogodama, pružanje pomoći u liječenju članova Udruženja i članova njihovih porodica, pružanje pomoći radi školovanja i svih drugih vrsta i oblika pomoći članovima Udruženja i članovima njihovih porodica;

 stvaranje uslova za ostvarivanje socijalnih potreba i interesa članova Udruženja i jačanje socijalnog statusa svih članova Udruženja; 

 stvaranje uslova za ostvarivanje ekonomskih potreba i interesa članova Udruženja;

 stvaranje uslova za ostvarivanje profesionalnih potreba i interesa članova Udruženja, profesionalno povezivanje privrednika, međusobno ispomaganje u osnovnim sredstvima i idejnim rješenjima u cilju unapređenja rada i proizvodnje;

 obavljanje privredne i uslužne djelatnosti u skladu sa zakonom;

 obavljanje propagandne i izdavačke djelatnosti u skladu sa zakonom, u cilju popularizacije i afirmacije Udruženja;

Svoje programske ciljeve Udruženje ostvaruje putem odbora, kao i osnivanjem unutar Udruženja sportskih, kulturnih i drugih sekcija.

 

 

VII. PRELAZNE I DRUGE ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Statut stupa na snagu danom usvajanja.

Član 30.

Sa danom donošenja ovoga Statuta mjenja se ime Udruženja, a bivši kolektivni članovi Udruženja gube to svojstvo.

Individualni članovi koji su to svojstvo imali na temelju članstva u kolektivnog člana ostaju članovi Udruženja samo ukoliko popune pristupnicu u roku od 6(šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Član 31.

Udruženje prestaje sa radom na način propisan Zakonom.

Nakon prestanka rada Udruženja izvršiti će se popis imovine, podmiriti sve obaveze, a preostala imovina usmjerit će se u dobrotvome svrhe odlukom Izvršnog odbora.

Član 32.

Donošenjem ovoga Statuta prestaje da važi Statut donešen 27. 09. 2020. godine.                            

 

U Banjoj Luci,   04. 02. 2023. godine    

Predsjedavajući Skupštine Udruženja